GEBRUIKSVOORWAARDEN

  

VOORWERP VAN GEBRUIK

 

EVOLMIND is een onderneming die zich onder andere bezighoudt met de ontwikkeling van computeroplossingen en die binnen haar werkterrein een onlinedienst aanbiedt voor het beheer van onlinetrainingen, hierna EVOLCAMPUS genoemd.

EVOLMIND, met fiscaal nummer B99151615 en gevestigd in Calle Bari 31, kantoor 020, postcode 50.197 Zaragoza, geregistreerd in het handelsregister van Zaragoza, Volume 3513, sectie 46, pagina Z-43747, 1e inschrijving, biedt haar diensten aan volgens de hieronder vastgestelde voorwaarden.

Het doel van deze overeenkomst is het beschikbaar stellen aan de klant van een webtoegang tot het EVOLCAMPUS IT platform, volledig ontwikkeld door EVOLMIND, en bestaande uit een platform voor het beheer van online trainingen.

 
AANVAARDING VAN VOORWAARDEN
 

Deze overeenkomst is geldig vanaf de datum waarop u het vakje voor aanvaarding op het einde van de overeenkomst aanvinkt.

De bovengenoemde elektronische aanvaarding houdt de aanvaarding in van de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn opgenomen, waarbij de datum en het tijdstip waarop deze werd voltooid, worden geregistreerd. Deze registratie is voldoende om de aanvaarding van deze overeenkomst te bewijzen.

 

De klant stemt ermee in dat het niet nodig zal zijn om de ontvangst van de aanvaarding van het contract te bevestigen wanneer dit uitsluitend door middel van elektronische communicatie tot stand is gekomen.

Eventuele nieuwe functies die aan de Diensten worden toegevoegd, zijn onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. In het geval dat de gebruiker gebruik blijft maken van de Dienst na een wijziging, houdt dit de aanvaarding van deze wijzigingen in. De laatste versie van de gebruiksvoorwaarden zal permanent beschikbaar zijn op https://www.evolmind.com/nl/wettelijke-waarschuwing/.

 

Het niet naleven van de Gebruiksvoorwaarden kan reden zijn voor annulering van uw account.

 
ACCOUNTVOORWAARDEN
 

Een volledige wettelijke naam en een e-mail adres moeten worden opgegeven, evenals alle informatie die nodig is voor het aanmaken van een account.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en EVOLMIND behoudt zich het recht voor om een account te verwijderen als de nauwkeurigheid ervan in twijfel wordt getrokken.

 


De gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de privacy van zijn/haar account. EVOLMIND is niet verantwoordelijk voor schade of verlies dat het resultaat kan zijn van een fout van de gebruiker in het beschermen van zijn toegangsinformatie.

De gebruiker beslist wie het recht heeft om zijn account te betreden met de rol die hij gepast acht.

 
TYPE CONTRACT
 

De acceptatie van een betalingsplan begint op het moment dat de gebruiker zijn creditcardgegevens invoert en de eerste betaling doet of, indien geaccepteerd door EVOLMIND, wanneer bankgegevens zijn verstrekt om de corresponderende betalingsopdracht te versturen.

 


De klant is verantwoordelijk voor het evalueren van elk van de EVOLCAMPUS functies, onder geen enkele omstandigheid worden op maat gemaakte ontwikkelingen gemaakt en elke informatie over nieuwe functies is slechts informatief en heeft geen contractuele overeenkomst.

 


Zodra een betalingsplan is overeengekomen, wordt dit automatisch verlengd op de verlengingsdatum totdat de gebruiker ten minste (5) werkdagen voor het begin van de nieuwe factureerbare periode een e-mail stuurt naar administracion@evolmind.com met een verzoek tot annulering van de account.

 


EVOLMIND biedt een vergoedingensysteem dat zich aanpast aan het aantal studenten van de klant. Er wordt een basisprijs vastgesteld die een specifiek aantal studenten omvat, zodra dit aantal is bereikt, zullen er extra kosten per student in rekening worden gebracht.

EVOLMIND behoudt zich het recht voor om de tarieven op elk moment te wijzigen met een aankondigingstermijn van 30 dagen. Kennisgevingen van tariefwijzigingen zullen gepubliceerd worden op de EVOLMIND website en zullen per e-mail verstuurd worden.

 
BETALING
 

Een geldige bankpas is vereist om betalingen te doen of, indien geaccepteerd door EVOLMIND, moet een bankrekeningnummer worden opgegeven om de corresponderende bankbetalingsopdracht te versturen.

 


EVOLMIND zal periodiek terugkerende kosten in rekening brengen, en in het geval dat een maand de studentenlimiet wordt overschreden, zullen de extra kosten behorende bij die maand ook in rekening worden gebracht.

 


De geleverde Dienst wordt elke periode vooraf in rekening gebracht. Er worden geen terugbetalingen of tegoeden gedaan voor gedeeltelijke maanden van de Service en er worden geen terugbetalingen gedaan als de gebruiker de Service niet gebruikt gedurende de periode dat de account actief is.

 


In geval van niet-betaling of retournering van een betalingsopdracht, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mailadres. Als u niet binnen 15 dagen na de eerste kennisgeving op bevredigende wijze reageert, verliest u de toegang tot de Service. Als het verschuldigde bedrag niet wordt betaald na (30) dagen vanaf het eerste bericht, wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en worden de account en alle gegevens die deze bevat, verwijderd.

 


Geen enkele vergoeding omvat belastingen of verplichtingen die worden vereist door overheidsinstanties. De gebruiker is verantwoordelijk voor het betalen van deze belastingen of verplichtingen.

 
TECHNISCHE VOORWAARDEN
 

De KLANT heeft de volgende technische kenmerken met betrekking tot opslag en gegevensoverdracht:

  • Totale schijfopslag: 500 Gb
  • Maandelijkse gegevensoverdracht: 2 TB
  • Gelijktijdige verbindingen / seconde: 50
  • Maximale bestandsgrootte: 4Gb

In het geval dat de KLANT deze limieten overschrijdt, zal EVOLMIND contact opnemen met de KLANT om per geval de meest geschikte oplossing aan te bieden.

Deze oplossingen kunnen onder andere zijn dat de KLANT diensten moet contracteren met derden of een extra maandelijks bedrag moet betalen om deze limieten te verlengen.

 


In het geval dat DE KLANT de voorgestelde oplossingen niet binnen EEN MAAND vanaf de eerste schriftelijke communicatie toepast, behoudt EVOLMIND zich het recht voor om deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

 
KLANTENSERVICE, GARANTIES EN SLA
 

EVOLMIND is verantwoordelijk voor het correct functioneren van de hardware en software die deel uitmaakt van de serviceovereenkomst.

 


De beschikbaarheid van het systeem wordt gemeten aan de hand van de mogelijkheid tot toegang en gebruik van de hoofdcomponenten van EVOLCAMPUS. De beschikbaarheid die EVOLMIND biedt is minimaal 98% van een maandelijkse periode.

 


EVOLMIND zal technische ondersteuning en consultatie aanbieden via de e-mail die beschikbaar is voor klantenservice gedurende de gehele looptijd van het contract, niettegenstaande dat andere contactmogelijkheden beschikbaar zijn gesteld aan de cliënt.

 


EVOLMIND zal alle beschikbare middelen gebruiken zodat de reactietijd per e-mail niet langer zal zijn dan EEN WERKDAG (24 uur), met als referentie de werkkalender van Zaragoza (Spanje).

 
AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM
 

EVOLMIND bezit alle Intellectuele Eigendomsrechten van alle onderdelen van de Dienst die beschermd kunnen worden, inclusief, maar niet beperkt tot, de naam van de Dienst, grafisch materiaal, alle software geassocieerd met de Dienst en de elementen van de gebruikersinterface in de Dienst, veel van de individuele functies en gerelateerde documentatie.

 


De gebruiker verbindt zich ertoe geen enkel facet van de Dienst dat EVOLMIND bezit te kopiëren, aan te passen, te reproduceren, te distribueren, te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren of te verbergen. De gebruiker aanvaardt ook en verbindt zich ertoe geen robots, spiders, andere geautomatiseerde apparaten of handmatige processen te gebruiken om enige inhoud van de Dienst te controleren of te kopiëren.

 


EVOLMIND garandeert de volledige vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens, zonder dat EVOLMIND enig recht op eigendom of gebruik kan ontlenen aan de opslag van deze gegevens.

 


EVOLMIND zal in geen geval aansprakelijk zijn voor mogelijke schendingen van het toepasselijke intellectuele of industriële eigendomsrecht op de door de KLANT op het platform opgeslagen inhoud.

Vertaald met DeepL.com (gratis versie).

 
ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Noch EVOLMIND, noch haar partners, noch haar sponsors zijn verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, secundaire, gevolg-, speciale, exemplaire, bestraffende, of enige andere vorm van schade die ontstaat of op enige manier gerelateerd is aan het gebruik dat de gebruiker maakt van deze dienst. De gebruiker kan zijn ontevredenheid over de Dienst alleen oplossen door het gebruik ervan te staken en zijn account op te zeggen.

 


EVOLMIND zal niet aansprakelijk zijn voor het niet nakomen van haar verplichtingen zoals gedefinieerd in dit contract, indien het nakomen van deze verplichtingen verhinderd, verstoord of redelijkerwijs vertraagd is door omstandigheden buiten de controle van EVOLMIND.

 


EVOLMIND is niet verantwoordelijk voor het gebruik van gegevens die in het systeem zijn opgeslagen. De KLANT is verantwoordelijk voor het correcte beheer van toegang, wijziging of verwijdering van deze gegevens.

 


De KLANT is volledig verantwoordelijk voor de toegang tot en het correcte gebruik van EVOLCAMPUS met inachtneming van de geldende nationale en internationale wetgeving en de beginselen van goede trouw, goede zeden, goede gewoonten en openbare orde. In het bijzonder verbindt hij zich ertoe de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden nauwgezet na te leven.

 

De KLANT gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Dienst door te verkopen, te dupliceren, te reproduceren of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EVOLMIND. De KLANT mag de Service niet gebruiken om schadelijke of ongevraagde e-mail (spam) op te slaan, te hosten of te verzenden.

 


Als een van de hier beschreven voorwaarden ongeldig is of niet kan worden toegepast, heeft dit in geen geval invloed op de toepassing van de overige voorwaarden.

 


De Voorwaarden en jouw relatie met EVOLMIND onder deze Voorwaarden, worden beheerst door de wetten van Spanje. De KLANT en EVOLMIND stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Zaragoza om elk juridisch probleem met betrekking tot de Voorwaarden op te lossen.

 
VEILIGHEID EN PRIVACY
 

EVOLMIND is naar behoren geregistreerd bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming en voldoet daarmee aan de huidige regelgeving op het gebied van vertrouwelijkheid en beveiliging van vertrouwelijke gegevens.

 


De gegevens die gebruikers invoeren in EVOLCAMPUS worden gehost op OVH-servers in de Europese Unie, waardoor zowel de regelgeving voor datahosting als het hoogste niveau van beveiliging en toegankelijkheid in de markt worden gegarandeerd.

 


EVOLMIND en haar medewerkers hebben toegang tot accountgegevens om de klantenservice te kunnen bieden. Alle medewerkers van EVOLMIND hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend in overeenstemming met de privacyregelgeving, waaronder de GDPR.

 
RETOURENBELEID
 

Als de KLANT op enig moment tijdens de eerste 30 dagen nadat hij zich heeft aangemeld bij EVOLCAMPUS niet tevreden is met de service, kan hij de account annuleren en het bedrag dat hij die eerste maand heeft betaald terugvragen door een e-mail te sturen naar administracion@evolmind.com.