Zasady i warunki użytkowania 

   PRZEDMIOT UŻYTKOWANIA 

 

EVOLMIND to firma, której celem działalności jest m.in. rozwój rozwiązań informatycznych, oferująca w ramach swojego działania usługę internetową do zarządzania szkoleniami online, zwaną dalej jako EVOLCAMPUS. .

EVOLMIND, posiadająca numer identyfikacji podatkowej B99151615 i adres: calle Bari 31, oficina 020, kod pocztowy 50.197 Zaragoza, zarejestrowana w rejestrze handlowym w Saragossie, tom 3513, folio 46, strona Z-43747, Inscrip. 1ª, świadczy swoje usługi na zasadach określonych poniżej. 

Celem niniejszej umowy jest zapewnienie klientowi dostępu internetowego do platformy informatycznej EVOLCAMPUS, opracowanej w całości przez firmę EVOLMIND i składającej się z platformy zarządzania szkoleniami online. 

 
PRZYJĘCIE WARUNKÓW 
 

Niniejsza umowa będzie obowiązywać od dnia, w którym zaznaczysz pole akceptacji niniejszej umowy na końcu niniejszej umowy. 

Tego typu elektroniczna akceptacja stanowi przyjęcie warunków zawartych w niniejszej Umowie, a zapis o dacie i godzinie takiej akceptacji zostanie sporządzony. Taki zapis jest wystarczającym dowodem przyjęcia niniejszej Umowy. 

Klient wyraża zgodę na brak konieczności potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jeżeli umowa została zawarta wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Wszelkie nowe funkcje, które mogą zostać dodane do Usług, będą podlegać Warunkom użytkowania. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało zgodę na te zmiany. Najbardziej aktualna wersja Warunków użytkowania będzie zawsze dostępna pod adresem https://www.evolmind.com/pl/zasady-warunki-uzytkowania/   

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z warunków korzystania z serwisu może skutkować zamknięciem konta. 

 
WARUNKI KONTA 
 

Należy podać pełną nazwę prawną, adres e-mail oraz wszystkie informacje wymagane w procesie tworzenia konta. 

Obowiązkiem użytkownika jest podawanie informacji zgodnych z prawdą, a EVOLMIND zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego konta w przypadku podejrzeń co do jego prawdziwości. 

 Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie prywatności swojego konta. EVOLMIND nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wynikać z braku ochrony danych logowania przez użytkownika. 

Użytkownik sam decyduje, kto ma prawo logować się na jego konto w roli, którą uzna za stosowną. 

 
RODZAJ UMOWY 
 

Kontraktowanie planu płatności rozpoczyna się w momencie, gdy użytkownik wprowadzi dane karty i dokona pierwszej płatności lub jeśli zostanie zaakceptowany przez EVOLMIND, gdy przekaże nam swoje dane bankowe w celu dokonania odpowiedniego obciążenia. 

Klient jest odpowiedzialny za ocenę każdej z funkcjonalności EVOLCAMPUS, w żadnym wypadku nie są realizowane indywidualne opracowania, a wszelkie informacje o nowych funkcjonalnościach mają jedynie charakter informacyjny i nie będą miały żadnego związku z umową. 

Po zawarciu umowy na plan płatności, będzie on automatycznie odnawiany w dniu odnowienia, dopóki użytkownik nie zażąda anulowania konta, wysyłając e-mail na adres administracion@evolmind.com co najmniej (5) dni roboczych przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. 

EVOLMIND oferuje system cenowy, który jest dostosowany do liczby uczniów, jaką posiada klient. Ustalana jest cena bazowa, która obejmuje określoną liczbę uczniów, po przekroczeniu której naliczany jest dodatkowy koszt za ucznia. 

EVOLMIND zastrzega sobie prawo do zmiany opłat w dowolnym momencie z 30-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienia o zmianie opłat będą publikowane na stronie internetowej EVOLMIND oraz drogą mailową. 

 
PŁATNOŚĆ 
 

Do dokonywania płatności wymagana jest ważna karta bankowa lub, w przypadku akceptacji przez firmę EVOLMIND, podanie numeru rachunku bankowego, na który można pobrać odpowiednie kwity bankowe. 

EVOLMIND będzie obciążać użytkownika cykliczną opłatą, a w przypadku przekroczenia limitu uczniów w danym miesiącu, dodatkowymi kosztami związanymi z tym miesiącem. 

Za Usługę pobierana jest opłata za każdy okres z góry. Nie będą dokonywane zwroty ani kredyty za niepełne miesiące korzystania z Usługi, jak również nie będą dokonywane zwroty w przypadku, gdy użytkownik nie będzie korzystał z Usługi w okresie, w którym konto jest aktywne. 

W przypadku braku płatności lub zwrotu paragonu, zostaniesz powiadomiony na podany adres e-mail. Brak satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu (15) dni od pierwszego powiadomienia spowoduje utratę możliwości dostępu do Usługi. Brak zapłaty należności po (30) dniach od pierwszego komunikatu spowoduje rozwiązanie umowy i usunięcie konta oraz wszystkich danych na nim zawartych. 

Żadne opłaty nie obejmują podatków ani ceł wymaganych przez władze państwowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapłatę tych podatków lub ceł. 

 
WARUNKI TECHNICZNE 
 

KLIENT powinien posiadać następujące właściwości techniczne w zakresie przechowywania i przekazywania danych: 

  • Całkowita pamięć masowa: 500Gb 
  • Miesięczny transfer danych: 2 TB 
  • Współbieżne połączenia/sekundę: 50 
  • Maksymalny rozmiar pliku: 4Gb 

W przypadku, gdy KLIENT przekroczy te limity, EVOLMIND skontaktuje się z KLIENTEM w celu zaproponowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania w każdym przypadku. 

Rozwiązania te mogą polegać m.in. na tym, że KLIENT musi zlecać usługi podmiotom trzecim lub płacić dodatkową miesięczną kwotę za przedłużenie tych limitów. 

W przypadku, gdy KLIENT nie wdroży proponowanych rozwiązań w ciągu JEDNEGO MIESIĄCA od pierwszej pisemnej informacji, EVOLMIND zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy. 

 
 OBSŁUGA KLIENTA I GWARANCJE  
 

EVOLMIND odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu i oprogramowania będącego w jego gestii zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług. 

Dostępność systemu mierzona jest w kategoriach dostępności i użyteczności głównych komponentów EVOLCAMPUS. Dostępność oferowana przez EVOLMIND wynosi minimum 98% czasu w miesiącu. 

EVOLMIND będzie udzielać wsparcia technicznego i konsultacji poprzez adres e-mail dostępny dla KLIENTA przez cały okres obowiązywania umowy, bez uszczerbku dla udostępnienia KLIENTOWI innych sposobów kontaktu. 

 EVOLMIND użyje wszelkich dostępnych środków, aby zapewnić, że czas odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej nie przekroczy JEDNEGO DNIA ROBOCZEGO (24 godziny), biorąc za punkt odniesienia kalendarz roboczy w Saragossie (Hiszpania). 

 
PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 EVOLMIND jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej do wszelkich chronionych elementów Serwisu, w tym m.in. do nazwy Serwisu, grafiki, całego oprogramowania związanego z Serwisem oraz elementów interfejsu użytkownika zawartych w Serwisie, wielu poszczególnych funkcji i związanej z nimi dokumentacji. 

 Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie kopiował, adaptował, reprodukował, dystrybuował, odtwarzał, deszyfrował ani demontował żadnego elementu serwisu, który jest własnością EVOLMIND. Ponadto użytkownik zgadza się i zobowiązuje się nie używać żadnych robotów, spiderów, innych zautomatyzowanych urządzeń lub ręcznych procesów do monitorowania lub kopiowania jakiejkolwiek zawartości Serwisu. 

Evolmind zapewnia całkowitą poufność przechowywanych danych, bez prawa własności lub użytkowania dla Evolmind wynikającego z przechowywania takich danych. 

EVOLMIND nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za ewentualne naruszenia obowiązującego prawa własności intelektualnej lub przemysłowej w zakresie treści przechowywanych na platformie przez KLIENTA. 

 
WARUNKI OGÓLNE 
 

Ani EVOLMIND, ani partnerzy, ani sponsorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, specjalne, przykładowe, karne lub inne, wynikające z korzystania z Serwisu lub w jakikolwiek sposób z nim związane. Niezadowolenie z Serwisu można naprawić jedynie poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu i likwidację konta. 

EVOLMIND nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich obowiązków określonych w niniejszej umowie, jeżeli wykonanie tych obowiązków zostało uniemożliwione, zakłócone lub w sposób uzasadniony opóźnione na skutek okoliczności niezależnych od EVOLMIND. 

 EVOLMIND nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych przechowywanych w systemie. KLIENT jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie dostępem, modyfikacją lub usunięciem takich danych. 

KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność za dostęp i prawidłowe korzystanie z EVOLCAMPUS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego, a także z zasadami dobrej wiary, moralności, dobrych obyczajów i porządku publicznego. W szczególności KLIENT zobowiązuje się do sumiennego przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania. 

KLIENT zobowiązuje się nie odsprzedawać, nie powielać, nie odtwarzać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi bez wyraźnej pisemnej zgody EVOLMIND. KLIENT nie może wykorzystywać Usługi do przechowywania, hostingu lub wysyłania szkodliwych lub niezamówionych wiadomości e-mail (spam). 

Jeżeli którykolwiek z opisanych tu warunków jest nieważny lub nie może być zastosowany, nie wpływa to w żaden sposób na zastosowanie pozostałych warunków. 

 Warunki oraz stosunki z EVOLMIND na podstawie niniejszych Warunków podlegają prawu Hiszpanii. KLIENT i EVOLMIND zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów w Saragossie w celu rozstrzygnięcia wszelkich kwestii prawnych związanych z Warunkami. 

 
BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ 
 

EVOLMIND jest należycie zarejestrowany w hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, dzięki czemu spełnia obowiązujące przepisy dotyczące poufności i bezpieczeństwa danych poufnych. 

Dane, które użytkownicy wprowadzają do EVOLCAMPUS są hostowane na serwerach OVH w Unii Europejskiej, co gwarantuje zarówno regulacje dotyczące hostingu danych, jak i najwyższy na rynku poziom bezpieczeństwa i dostępności. 

EVOLMIND i jego pracownicy mają dostęp do danych konta w celu umożliwienia oferowania usług wsparcia dla KLIENTA. Wszyscy pracownicy EVOLMIND podpisali umowę o zachowaniu poufności zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności, w tym GDPR. 

 
POLITYKA ZWROTÓW 
 

Jeśli w dowolnym momencie w ciągu pierwszych 30 dni od zawarcia umowy z EVOLCAMPUS KLIENT nie jest zadowolony z usługi, może usunąć swoje konto i zażądać zwrotu opłaty wniesionej za pierwszy miesiąc pod adresem administracion@evolmind.com.