Informacja prawna o własności domeny Evolmind S.L.

 

EvolMind S.L. (dalej EvolMind), z siedzibą pod adresem calle Bari 31, Edificio Technocenter Oficina 318, 50.197 Zaragoza, Hiszpania, oraz z kodem identyfikacji podatkowej B-99151615, jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Saragossie w Tomie 3515, Księga 0, Folio 46, Strona Z-43747.

EvolMind informuje, że dostęp i korzystanie z tej strony internetowej oraz wszystkich subdomen i katalogów wchodzących w jej skład (zwanych dalej łącznie Portalem), jak również usługi lub treści, które można uzyskać za jej pośrednictwem, podlegają warunkom wyszczególnionym w niniejszej Informacji prawnej, bez względu na fakt, że dostęp do którejkolwiek z wymienionych usług lub treści może wymagać akceptacji dodatkowych Warunków ogólnych lub szczegółowych.

W związku z tym, jeśli nie zgadzasz się z rozważaniami wyszczególnionymi w niniejszej Nocie Prawnej, prosimy o niekorzystanie z Portalu, ponieważ jakiekolwiek korzystanie z niego lub z usług i treści w nim zawartych będzie oznaczało akceptację warunków prawnych określonych w niniejszym tekście.

Zważywszy, że ze względu na charakter Internetu, dostęp do Portalu możliwy jest z każdego miejsca na świecie, jego zawartość, jak i ogólnie oferowane usługi, skierowane są do klientów działających w dowolnym kraju. Niezależnie od powyższego, przy żądaniu zakontraktowania wszelkiego rodzaju usług i oferowanych treści, EvolMind zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług lub przesłania treści, w tych przypadkach, które uzna za stosowne.

EvolMind zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Portalu bez uprzedniego powiadomienia, w celu aktualizacji, poprawiania, modyfikacji, dodawania lub usuwania zawartości Portalu lub jego wyglądu. Zawartość i usługi Portalu są okresowo aktualizowane. Ze względu na fakt, że aktualizacja informacji nie jest natychmiastowa, sugerujemy, aby zawsze sprawdzać aktualność i dokładność informacji, usług i treści zawartych w Portalu.

Warunki i zasady zawarte w niniejszej Informacji mogą się różnić, dlatego zachęcamy do zapoznania się z nimi przy ponownej wizycie w Portalu lub zamówieniu nowej usługi. Podobnie, niniejsza Informacja Prawna nie narusza żadnych innych Warunków Ogólnych oraz warunków szczegółowych, które regulują dostęp do określonych towarów i usług w ramach Portalu.

1.1- Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Zarówno wygląd Portalu, jak i jego kody źródłowe, a także logo, marki i inne znaki rozpoznawcze, które się na nim pojawiają, należą do EvolMind lub podmiotów współpracujących i są chronione odpowiednimi prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Obrazy, logotypy, melodie itp. są również chronione przez odpowiednie prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Korzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, przekształcanie lub jakiekolwiek inne podobne lub analogiczne działania są surowo zabronione bez wyraźnego zezwolenia EvolMind.

W każdym przypadku EvolMind deklaruje poszanowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich; dlatego jeśli uważasz, że ta strona może naruszać ich prawa, prosimy o kontakt.

1.2- Linki lub hiperłącza 

EvolMind zapewnia Ci dostęp do innych stron internetowych, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące. Celem tych linków jest wyłącznie ułatwienie Państwu znalezienia w Internecie zasobów, które mogą Ciebie zainteresować. Strony te nie należą jednak do EvolMind, ani nie przegląda ona ich zawartości i dlatego nie może ponosić za nie odpowiedzialności, za funkcjonowanie strony, do której prowadzi link, ani za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć z dostępu do nich lub korzystania z nich. Podobnie, EvolMind w pełni respektuje prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, które mogą odpowiadać osobom trzecim na stronach internetowych, do których odsyłają wspomniane linki. Z tego powodu, jeśli uważasz, że utworzenie wyżej wymienionych linków może naruszać Twoje prawa, skontaktuj się z EvolMind. 

Z drugiej strony, linkowanie stron internetowych lub adresów e-mail do Portalu jest generalnie dozwolone, z wyjątkiem tych przypadków, w których EvolMind wyraźnie zaznaczy inaczej. Ponadto, w każdym razie, aby zrozumieć, że to ogólne zezwolenie ma zastosowanie, takie linki muszą koniecznie spełniać następujący warunek: ustanowienie linku nie oznacza samo w sobie żadnego rodzaju porozumienia, umowy, sponsorowania lub rekomendacji przez EvolMind strony, która zawiera link. 

Niezależnie od powyższego EvolMind może w każdej chwili cofnąć upoważnienie, o którym mowa w poprzednim ustępie, bez podawania przyczyny. W takim przypadku strona, która zamieściła link musi przystąpić do jego natychmiastowego usunięcia, zaraz po otrzymaniu powiadomienia o cofnięciu autoryzacji przez EvolMind. 

1.3- Ochrona prywatności 

EvolMind przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych i prowadzi politykę prywatności w zakresie danych osobowych, która głównie opisuje wykorzystanie danych osobowych przez EvolMind i szczegółowo informuje użytkownika o istotnych okolicznościach takiego wykorzystania oraz o środkach bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do jego danych osobowych, aby zapobiec uzyskaniu dostępu do nich przez nieuprawnione osoby trzecie. Czytaj POLITYKA OCHRONY DANYCH. .

1.4- Obowiązki użytkownika 

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług Portalu zgodnie z warunkami wyrażonymi w niniejszej Informacji prawnej, będąc odpowiedzialnym za jego prawidłowe użytkowanie. 

Użytkownicy, którzy działają na szkodę wizerunku, dobrego imienia lub reputacji EvolMind, jak również ci, którzy bezprawnie lub oszukańczo wykorzystują projekty, logo lub zawartość Portalu i/lub naruszają w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej i przemysłowej Portalu lub jego zawartości i usług, będą odpowiedzialni wobec EvolMind za swoje działania. 

1.5- Odpowiedzialności EvolMind 

Niewłaściwe korzystanie z Portalu: EvolMind stworzyła Portal w celu promocji swoich produktów i ułatwienia dostępu do swoich usług, ale nie może kontrolować korzystania z niego w sposób inny niż przewidziany w niniejszej Informacji Prawnej; dlatego dostęp do Portalu i prawidłowe korzystanie z informacji w nim zawartych są obowiązkiem osoby wykonującej te czynności, a EvolMind nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, nielegalne lub niedbałe korzystanie z niego przez użytkownika. 

Korzystanie z treści: EvolMind udostępnia wszystkie treści swojego Portalu, pod pewnymi warunkami i w dobrej wierze, i dołoży wszelkich starań, aby były one stale aktualizowane i aktualne; jednakże EvolMind nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie lub dostęp dokonany przez użytkowników spoza obszaru, do którego skierowany jest Portal, za co ostateczną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Podobnie EvolMind nie będzie w stanie kontrolować treści, które nie zostały opracowane przez niego lub osoby trzecie w jego imieniu i dlatego nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za szkody, treści i niedostępność techniczną, które mogą być spowodowane przez takie osoby trzecie. 

Wirusy: EvolMind zobowiązuje się do zastosowania wszelkich niezbędnych środków, aby spróbować zagwarantować użytkownikowi brak wirusów, koni trojańskich i podobnych elementów na swojej Stronie. Środki te nie są jednak nieomylne i dlatego EvolMind nie może zagwarantować całkowitego braku takich szkodliwych elementów. W związku z tym EvolMind nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą one wyrządzić użytkownikowi.. 

Awarie technologiczne: EvolMind zawarła wszystkie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania swojego Portalu i dołoży wszelkich starań, aby nie wystąpiły w nim przerwy, ale nie może zagwarantować braku awarii technologicznych, ani stałej dostępności Portalu i usług w nim zawartych i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być wygenerowane przez brak dostępności i awarie dostępu spowodowane rozłączeniami, awariami, przeciążeniami lub awariami sieci nie leżącymi po stronie EvolMind. 

1.6- Prawo właściwe i jurysdykcja 

Prawem właściwym w przypadku sporu lub konfliktu interpretacji warunków składających się na niniejszą notę prawną, a także wszelkich kwestii związanych z usługami tego portalu, jest prawo hiszpańskie. 

W celu rozwiązania wszelkich kontrowersji, które mogą powstać przy okazji zawierania umów, odwiedzania Portalu, ochrony danych lub korzystania z usług, które mogą być w nim oferowane, EvolMind i użytkownik zgadzają się na przekazanie swoich kontrowersji do Systemu Arbitrażu Konsumenckiego w Saragossie. 

2.- Polityka ochrony danych osobowych 

Zarówno prywatność danych, jak i poufność informacji to ważne aspekty dla firmy. W związku z powyższym oraz zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy o wdrożonej polityce w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych osób zainteresowanych zwróceniem się o informacje do firmy. 

2.1- Administrator danych 

Informujemy, że właścicielem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest: 

EvolMind S.L. (dalej EvolMind), z siedzibą pod adresem calle Bari 31, Edificio Technocenter Oficina 318, 50.197 Zaragoza, Hiszpania, z CIF B-99151615 i telefonem 876 64 19 10.

2.2– Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Celem przetwarzania Twoich danych jest zarządzanie Twoją prośbą o informacje oraz późniejsza promocja produktów i usług EvolMind. Podanie danych osobowych w celu uzyskania informacji oznacza zgodę na prowadzenie działalności handlowej drogą elektroniczną. 

Podstawą prawną jej przetwarzania jest udzielone upoważnienie oraz uzasadniony interes realizowany przez EvolMind w celu komercyjnej promocji swoich produktów i usług. 

Podstawą prawną jej przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na ułatwieniu komunikacji z osobą, której dane dotyczą, która w każdej chwili może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, kontaktując się z EvolMind telefonicznie pod numerem 876 64 19 10, jak wskazano w sekcji “prawa osób, których dane dotyczą”. 

2.3- Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez prawo. 

2.4- Terminy przechowywania Twoich danych osobowych 

Twoje osobiste dane kontaktowe będą przechowywane przez EvolMind tak długo, jak długo nie zażądasz ich usunięcia, i mogą być wykorzystywane przez EvolMind tylko do celów określonych powyżej. 

2.5- Jakość przetwarzania Twoich danych osobowych 

Osoby, których dane osobowe dotyczą, są informowane, że EvolMind zbiera dane niezbędne do świadczenia usługi, będące adekwatne, istotne i nienadmierne, ograniczone do tego, co jest konieczne w związku z celami, dla których są przetwarzane. 

W celu zachowania aktualności, dokładności i aktualności danych prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach i modyfikacjach, które mogły nastąpić. .

2.6- Pochodzenie Twoich danych osobowych 

W przypadkach, gdy dane nie zostały dostarczone przez samą osobę, której dane dotyczą: Twoje dane mogły zostać pozyskane z portali osób trzecich, za pośrednictwem których prosiłeś o konkretne informacje na temat produktów lub usług oferowanych przez EvolMind. 

Podstawą prawną przetwarzania jest udzielone portalom upoważnienie do zgodnego z prawem przekazywania Twoich danych osobowych do EvolMind. 

2.7- Prawa osób, których dane dotyczą 

Każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy EvolMind przetwarza dane osobowe jej dotyczące. 

Poniżej przedstawiono Twoje prawa wynikające z przepisów prawa: 

  • Dostęp, sprostowanie, usunięcie i sprzeciw 
  • Ograniczenie przetwarzania 
  • Możliwość przenoszenia danych 
  • Nie podleganie zautomatyzowanym, zindywidualizowanym decyzjom (w tym profilowaniu). 

Zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, prawo do żądania ich usunięcia, gdy, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. 

Osoby, których dane dotyczą mogą zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać jedynie w celu realizacji lub obrony roszczeń. 

Osoby, których dane dotyczą, mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. EvolMind przestanie przetwarzać dane, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych przyczyn lub wykonywania lub obrony ewentualnych roszczeń. 

Informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (AEPD – www.agpd.es) w przypadku braku zadowolenia z realizacji wskazanych tu praw. 

Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik może skontaktować się z EvolMind pod adresem wskazanym na początku niniejszej polityki, która dostarczy mu formularze i instrukcje niezbędne do przetworzenia jego żądania. 

2.8- Przetwarzanie danych osobowych małoletnich 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą wyrazić wyłącznie osoby, które ukończyły 13 lat. 

Tym samym osoby niepełnoletnie poniżej 13 roku życia są uznawane za osoby niepełnoletnie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i w takich przypadkach do akceptacji niniejszej polityki wymagana będzie zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

2.9- Bezpieczeństwo w postępowaniu 

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze dla praw i wolności osób fizycznych, EvolMind wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, które zapobiegają przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie lub zmianie, nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

2.10- Zmiana niniejszej polityki 

EvolMind zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w celu dostosowania jej do nowych przepisów, orzecznictwa lub interpretacji hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. W takim przypadku EvolMind ogłosi takie zmiany, wskazując wyraźnie i z odpowiednim wyprzedzeniem wprowadzone zmiany i żądając, jeśli to konieczne, akceptacji takich zmian przez Użytkownika. 

Uzupełnieniem niniejszej polityki prywatności może być Nota Prawna oraz Ogólne Warunki Handlowe, które w stosownych przypadkach są dołączane w przypadku niektórych produktów lub usług, jeśli taki dostęp wiąże się z jakąkolwiek specjalizacją w zakresie ochrony danych osobowych. 

2.11- Akceptacja niniejszej polityki 

Akceptując niniejszą politykę prywatności, upoważniasz EvolMind do włączenia Twoich danych osobowych do swoich zbiorów we wskazanych celach. 

 
3.- Definicja i funkcja plików cookie 
3.1- Definicja i funkcja plików cookie 

Co to są ciasteczka? Plik cookie to plik, który jest pobierany na komputer użytkownika podczas korzystania z niektórych stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej m.in. przechowywanie i pobieranie informacji o zwyczajach przeglądania strony przez użytkownika lub jego komputera i w zależności od zawartych w nich informacji oraz sposobu korzystania z komputera, mogą być wykorzystane do rozpoznania użytkownika. 

3.2- Jakich rodzajów plików cookie używa ta strona? 
  • Cookies własne: To takie, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez samego redaktora, z której świadczona jest usługa żądana przez użytkownika. 
  • Pliki cookies stron trzecich: są to pliki wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez wydawcę, ale przez inny podmiot, który przetwarza dane uzyskane za pomocą plików cookies. 
  • Pliki cookie sesji: Są to rodzaje plików cookie przeznaczone do zbierania i przechowywania danych podczas gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej. 
  • Trwałe pliki cookie: Są to rodzaje plików cookie, w których dane pozostają zapisane w terminalu i mogą być dostępne i przetwarzane przez okres określony przez stronę odpowiedzialną za plik cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat. 
  • Pliki cookie do analizy: Są to pliki cookie, które są przetwarzane przez nas lub przez osoby trzecie i umożliwiają nam ilościowe określenie liczby użytkowników, a tym samym przeprowadzenie pomiaru i analizy statystycznej wykorzystania przez użytkowników oferowanych usług. W tym celu analizuje się Twoje przeglądanie naszej strony internetowej, aby poprawić zakres oferowanych przez nas produktów lub usług. 
  • Pliki cookie dotyczące reklam: Są to pliki umożliwiające zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, powierzchniami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, redaktor zamieścił na stronie internetowej, w aplikacji lub na platformie, z której świadczona jest żądana usługa, w oparciu o kryteria takie jak edytowana treść lub częstotliwość wyświetlania reklam. 

Możliwe jest również, że kiedy odwiedzasz stronę internetową lub otwierasz wiadomość e-mail, w której opublikowana jest reklama lub promocja dotycząca naszych produktów lub usług, w Twojej przeglądarce może zostać zainstalowany plik cookie, który umożliwia nam późniejsze wyświetlanie Ci reklamy związanej z wyszukiwaniem, którego dokonałeś, monitorowanie naszych reklam w odniesieniu do, na przykład, liczby wyświetleń, miejsca, w którym się pojawiają, o której godzinie są oglądane itp. 

3.3- Odwołanie i usunięcie plików cookie 

Możesz zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na Twoim komputerze poprzez konfigurację opcji przeglądarki zainstalowanej na Twoim komputerze. Jeśli nie zezwolisz na instalację plików cookie w swojej przeglądarce, możesz nie mieć dostępu do niektórych sekcji naszej strony internetowej. 

Kroki wyłączenia instalacji plików cookies można skonsultować w sekcjach “Pomoc” na stronach internetowych poszczególnych przeglądarek, na przykład Microsoft Internet Explorer , Google Chrome , Safari , Mozilla Firefox y Opera. 

UWAGA: EvolMind nie jest właścicielem ani sponsorem linków wymienionych powyżej, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani za ich aktualizację.