WETTELIJKE KENNISGEVING

 

EVOLMIND, met fiscaal nummer B99151615 en gevestigd te Calle Bari 31, Office 020, postcode 50197 Zaragoza, ingeschreven in het handelsregister van Zaragoza, Volume 3513, Section 46, Page Z-43747, 1st Inscription.

 

1.- Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

 

EvolMind informeert u dat de toegang tot en het gebruik van deze webpagina en alle subdomeinen en directories die daaronder vallen (hierna gezamenlijk aangeduid als de Portal), evenals de diensten en inhoud die via de Portal kunnen worden verkregen, onderworpen zijn aan de voorwaarden die in deze juridische kennisgeving worden beschreven, niettegenstaande het feit dat de toegang tot een van de genoemde diensten of inhoud de aanvaarding van aanvullende of bijzondere algemene voorwaarden kan vereisen.

Daarom, als de overwegingen beschreven in deze juridische verklaring niet van uw overeenstemming zijn, maak dan geen gebruik van de Portal, omdat elk gebruik van het of de diensten en inhoud die het impliceert aanvaarding van de juridische voorwaarden in deze tekst.

Aangezien het portaal door de aard van het internet overal ter wereld toegankelijk is, is de inhoud ervan, evenals de aangeboden diensten in het algemeen, bestemd voor klanten in alle landen. Niettegenstaande het voorgaande behoudt EvolMind zich het recht voor om, in de gevallen die zij geschikt acht, de levering van diensten of de verzending van content te weigeren wanneer zij verzoekt om een contract voor een bepaald type aangeboden diensten en content.

EvolMind behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Portal om de inhoud van de Portal of de vormgeving ervan bij te werken, te corrigeren, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. De inhoud en diensten van de Portal worden periodiek bijgewerkt. Omdat de update van de informatie niet onmiddellijk is, raden wij u aan om altijd de geldigheid en juistheid van de informatie, diensten en inhoud verzameld op de Portal te controleren.

De voorwaarden en bepalingen in deze kennisgeving kunnen variëren, dus we nodigen u uit om deze voorwaarden te herzien wanneer u de Portal opnieuw bezoekt of een nieuwe dienst aanvraagt. Ook zal deze juridische mededeling worden opgevat zonder afbreuk te doen aan eventuele andere algemene voorwaarden, en individuen, die de toegang tot specifieke goederen en diensten binnen de Portal regelen.

1.1- Intellectueel eigendom en industriële eigendomsrechten

Zowel het ontwerp van de Portal als de broncodes, zoals logo’s, merken en andere onderscheidende tekens die daarin voorkomen, zijn eigendom van EvolMind of samenwerkende entiteiten en worden beschermd door de bijbehorende intellectuele en industriële eigendomsrechten. Ook afbeeldingen, logo’s en melodieën etc. zijn beschermd door de bijbehorende intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Het gebruik, de reproductie, de verspreiding, de openbare mededeling, de transformatie of elke andere gelijkaardige of gelijkaardige activiteit ervan is strikt verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door EvolMind.

EvolMind verklaart in ieder geval de intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden te respecteren; indien u van mening bent dat deze site uw rechten schendt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

1.2- Koppelingen of hyperlinks

EvolMind maakt het u gemakkelijk om toegang te krijgen tot andere websites waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Het doel van deze links is alleen om het zoeken naar bronnen die u kunnen interesseren via het internet te vergemakkelijken. Deze pagina’s behoren echter niet toe aan u, noch controleren zij de inhoud ervan en kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze pagina’s, voor de werking van de gelinkte pagina of voor eventuele schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik ervan. . EvolMind respecteert eveneens ten volle de intellectuele of industriële eigendomsrechten die derden kunnen doen gelden op de webpagina’s waarnaar de voornoemde links verwijzen. Indien u van mening bent dat het plaatsen van voornoemde links inbreuk maakt op uw rechten, kunt u contact opnemen met EvolMind.

Anderzijds is het koppelen van webpagina’s of e-mailadressen aan de Portal in het algemeen toegestaan, behalve in die gevallen waarin EvolMind uitdrukkelijk anders verklaart. Bovendien, en in ieder geval om te begrijpen dat deze algemene toestemming van toepassing is, moeten deze links noodzakelijkerwijs voldoen aan de volgende voorwaarde: de totstandkoming van de link impliceert op zichzelf geen enkele vorm van overeenkomst, contract, sponsoring of aanbeveling door EvolMind van de pagina die de link maakt.

Niettegenstaande het voorgaande kan EvolMind de in de voorgaande alinea genoemde toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat daarvoor een reden hoeft te worden opgegeven. In dit geval moet de pagina die de link heeft gemaakt, overgaan tot de onmiddellijke verwijdering ervan, zodra hij bericht ontvangt over de intrekking van de toestemming door EvolMind.

1.3- Privacy

EvolMind voldoet aan de regelgeving inzake gegevensbescherming en hanteert een privacybeleid met betrekking tot persoonsgegevens, waarin met name het gebruik van persoonsgegevens door EvolMind wordt beschreven en de gebruiker in detail wordt geïnformeerd over de omstandigheden die essentieel zijn voor een dergelijk gebruik en de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op uw persoonsgegevens, om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot deze gegevens.

1.4- Verantwoordelijkheden van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de diensten van het portaal te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn vermeld en is verantwoordelijk voor het correcte gebruik ervan.

De gebruiker die handelt in strijd met het imago, de goede naam of de reputatie van EvolMind, alsmede die illegaal of frauduleus gebruik maakt van de ontwerpen, logo’s of inhoud van de Portal en / of op enigerlei wijze inbreuk maakt op de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Portal of de inhoud en diensten van dezelfde, zal verantwoordelijk zijn ten opzichte van EvolMind voor zijn prestaties.

1.5- Verantwoordelijkheden van EvolMind

Onjuist gebruik van het portaal: EvolMind heeft de Portal gecreëerd voor de promotie van haar producten en om de toegang tot haar diensten te vergemakkelijken, maar kan geen controle uitoefenen op het gebruik ervan op een andere manier dan bepaald in deze juridische kennisgeving; daarom zijn de toegang tot de Portal en het correcte gebruik van de daarin opgenomen informatie de verantwoordelijkheid van de persoon die deze handelingen uitvoert, waarbij EvolMind niet verantwoordelijk is voor het onjuiste, illegale of nalatige gebruik dat de gebruiker ervan kan maken.

Gebruik van de inhoud: EvolMind faciliteert onder bepaalde voorwaarden en te goeder trouw alle inhouden van haar portaal en zal zich naar beste vermogen inspannen om deze permanent actueel en up-to-date te houden; EvolMind kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik of de toegang door gebruikers buiten het bereik waarop het portaal is gericht, waarvan de eindverantwoordelijkheid bij de gebruiker ligt. EvolMind kan ook geen controle uitoefenen op de inhoud die niet door haar of door derden in haar opdracht is opgesteld en kan daarom in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, inhoud en technische onbeschikbaarheid die door deze derden kan worden veroorzaakt.

Virus: EvolMind verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de gebruiker de afwezigheid van virussen, wormen, Trojaanse paarden en soortgelijke elementen in haar portaal te garanderen. Deze maatregelen zijn echter niet onfeilbaar en daarom kan EvolMind de afwezigheid van dergelijke schadelijke elementen niet volledig garanderen. EvolMind is dan ook niet aansprakelijk voor de schade die zij de gebruiker kunnen berokkenen.

Technologische mislukkingen: EvolMind heeft alle noodzakelijke contracten afgesloten voor de continuïteit van haar Portal en zal zich naar beste vermogen inspannen om onderbrekingen te voorkomen, maar kan de afwezigheid van technologische storingen noch de permanente beschikbaarheid van de Portal en de daarin opgenomen diensten garanderen en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de schade en verliezen die kunnen ontstaan door het gebrek aan beschikbaarheid en voor de storingen in de toegang als gevolg van onderbrekingen, storingen, overbelasting of uitval van het netwerk die niet aan EvolMind zijn toe te schrijven.

1.6- Toepasselijk recht en jurisdictie

De toepasselijke wetgeving in geval van geschillen of conflicten over de interpretatie van de voorwaarden die deel uitmaken van deze juridische kennisgeving, evenals alle zaken die verband houden met de diensten van deze Portal, is de Spaanse wetgeving.

Voor de beslechting van geschillen die kunnen ontstaan tijdens het huren, bezoeken van de Portal, gegevensbescherming of het gebruik van de diensten die daarin worden aangeboden, komen EvolMind en de gebruiker overeen hun geschillen voor te leggen aan het arbitragesysteem van Consumption of Zaragoza.

 
2.- Gegevensbeschermingsbeleid

Zowel de privacy van de gegevens als de vertrouwelijkheid van de informatie zijn belangrijke aspecten voor het bedrijf. Daarom, en zoals vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, wordt het gevoerde beleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonsgegevens van mensen die geïnteresseerd zijn in het aanvragen van informatie bij het bedrijf naar voren gebracht.

2.1- Verantwoordelijke voor de behandeling

Wij informeren u dat de eigenaar verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is:
EVOLMIND, met fiscaal nummer B99151615 en gevestigd te Calle Bari 31, kantoor 020, postcode 50.197 Zaragoza, ingeschreven in het handelsregister van Zaragoza, Volume 3513, Sectie 46, Pagina Z-43747, 1e inschrijving.

2.2- Doel en rechtsgrondslag van de beh

Het doel van de verwerking van uw gegevens is het beheren van uw verzoek om informatie en verdere promotie van EvolMind producten en diensten. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor het aanvragen van informatie impliceert uw toestemming voor commerciële doeleinden langs elektronische weg.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de verleende toestemming en het gerechtvaardigde belang dat EvolMind nastreeft voor de commerciële promotie van haar producten en diensten.

De rechtsgrondslag van de behandeling is het legitieme belang van het bedrijf om de communicatie te vergemakkelijken met de belanghebbende in staat om zich te verzetten tegen deze behandeling op elk gewenst moment door te communiceren met EvolMind per telefoon +34 876 64 19 10 zoals aangegeven in de sectie “rechten van de Headlines”.

2.3- Ontvangers van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

2.4- Voorwaarden voor het bewaren van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke contactgegevens worden in EvolMind bewaard totdat de belanghebbende partij verzoekt deze te verwijderen, en mogen door EvolMind alleen worden gebruikt voor de hierboven aangegeven doeleinden.

2.5- Kwaliteit in de verwerking van uw persoonlijke gegevens

De eigenaren van de persoonsgegevens worden geïnformeerd dat EvolMind verzamelt de gegevens die nodig zijn om de dienst te verlenen adequaat, relevant en niet buitensporig, beperkt tot wat nodig is in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij vragen wat te houden van de huidige, exacte en bijgewerkte gegevens, vertel ons over eventuele wijzigingen of aanpassingen die zich hebben voorgedaan.

2.6- Herkomst van uw persoonlijke gegevens

Veronderstellingen waarbij de gegevens niet door de geïnteresseerde partij zijn verstrekt: Uw gegevens kunnen zijn verkregen van portalen van derden via welke u specifieke informatie hebt aangevraagd over de door EvolMind aangeboden producten of diensten.

De rechtsgrondslag voor de behandeling is de aan de portalen verleende toestemming voor de rechtmatige overdracht van uw persoonsgegevens aan EvolMind.

2.7- Rechten van de houders van persoonlijke gegevens

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of EvolMind persoonlijke gegevens behandelt die hem betreffen, of niet.

Hieronder geven we uw rechten aan, zoals bepaald door de wet:

  • Toegang, rectificatie, verwijdering en verzet
  • Beperking van de behandeling
  • Dataportabiliteit
  • Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde geïndividualiseerde beslissingen (inclusief profilering)

Geïnteresseerde personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en om te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, om verwijdering van de gegevens wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Geïnteresseerden kunnen vragen om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dat geval bewaren we de gegevens alleen voor de uitoefening of verdediging van claims.

Geïnteresseerden kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. EvolMind zal stoppen met de verwerking van de gegevens, behalve voor dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

Wij informeren u over uw recht om een claim in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (AEPD.- www.agpd.es) in het geval u niet tevreden bent met de uitoefening van uw rechten zoals hier aangegeven.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met EvolMind op het adres dat aan het begin van dit beleid wordt vermeld, die u de formulieren en instructies zal verstrekken die nodig zijn om uw verzoek te verwerken.

2.8- Verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen

Alleen personen ouder dan 13 jaar kunnen toestemming geven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

Minderjarigen jonger dan 13 jaar worden dus beschouwd als minderjarigen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dus in dergelijke gevallen is de toestemming van de ouder/wettelijke voogd vereist voor de aanvaarding van dit beleid.

2.9- Veiligheid in behandeling

Rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van de toepassing, en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, alsmede risico’s van variabele waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zal EvolMind maatregelen passende technische en organisatorische methoden toepassen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, waarmee de vernietiging, het verlies of de toevallige of onrechtmatige wijziging van doorgezonden, bewaarde of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of de ongeoorloofde verstrekking van of toegang tot dergelijke gegevens wordt voorkomen.

2.10- Wijziging van dit beleid

EvolMind behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan het wetgevende, jurisprudentiële of interpretatieve nieuws van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming. In dat geval zal EvolMind deze wijzigingen bekendmaken, duidelijk en tijdig de aangebrachte wijzigingen aangeven en, indien nodig, verzoeken deze wijzigingen te aanvaarden.

Dit privacybeleid kan worden aangevuld met de Juridische Kennisgeving en de Algemene Voorwaarden die, indien van toepassing, worden verzameld voor bepaalde producten of diensten, indien deze toegang een specialisatie inhoudt op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

2.11- Aanvaarding van dit beleid

Met de aanvaarding van dit privacybeleid geeft u EvolMind toestemming om uw persoonsgegevens in uw bestanden op te nemen voor de aangegeven doeleinden.

 
3.- Cookies
3.1- Definitie en functie van cookies

Wat zijn cookies? Een cookie is een bestand dat naar uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde webpagina’s bezoekt. Cookies stellen een webpagina onder andere in staat om informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn apparatuur op te slaan en op te halen en kunnen, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop ze hun apparatuur gebruiken, worden gebruikt om de gebruiker te herkennen.

3.2- Welke soorten cookies gebruikt deze website?
  • Eigen cookies: Deze worden naar de eindapparatuur van de gebruiker gestuurd vanaf een computer of domein die door de editor zelf wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd.
  • Cookies van derden: Dit zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet door de uitgever wordt beheerd, maar door een andere entiteit die de via cookies verkregen gegevens verwerkt.
  • Sessie cookies: Dit zijn een soort cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een webpagina bezoekt.
  • Persistente cookies: Dit is een type cookie waarbij de gegevens nog steeds in de terminal worden opgeslagen en toegankelijk en verwerkbaar zijn gedurende een periode die wordt bepaald door de persoon die verantwoordelijk is voor de cookie en die kan variëren van enkele minuten tot enkele jaren.
  • Analyse cookies: De gegevens die goed door ons of door derden worden verwerkt, stellen ons in staat het aantal gebruikers te kwantificeren en zo het gebruik van de aangeboden dienst door de gebruikers te meten en statistisch te analyseren. Hiervoor wordt uw browsen op onze website geanalyseerd om het aanbod van producten of diensten die wij aanbieden te verbeteren.
  • Advertentiecookies: Hiermee kunnen de advertentieruimten die de redacteur eventueel heeft opgenomen in een webpagina, applicatie of platform van waaruit hij de gevraagde dienst levert, zo efficiënt mogelijk worden beheerd op basis van criteria zoals de bewerkte inhoud of de frequentie waarmee de advertenties worden weergegeven.
3.3- Herroeping en verwijdering van cookies

U kunt de installatie van cookies op uw computer toestaan, blokkeren of verwijderen door de browseropties op uw computer te configureren. Als u de installatie van cookies in uw browser niet toestaat, hebt u mogelijk geen toegang tot de onderdelen van onze website.

U kunt de stappen voor het uitschakelen van de installatie van cookies controleren in de “Help”-secties van de webpagina’s van elke browser, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox en Opera

OPMERKING: EvolMind is geen eigenaar of sponsor van de links die hierboven worden vermeld en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of de update ervan.